Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn   Mức kháng cự :     1216 -1220... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1193  – 1215. Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 15/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 15/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1193  – 1215. Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1193  – 1215. Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1193  – 1215. Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 13/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 13/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1200 – 1215. Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 13/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 13/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1200 – 1215. Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1200 – 1215. Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1200 – 1215. Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 09/11/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 09/11/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Đang có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn  1220 – 1241 . Mức kháng cự : ... Read more »