Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 17/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 17/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 16/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 16/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 15/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 15/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 12/7/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 12/7/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá . Biên độ 1383 – 1416 Mức kháng cự : 1408... Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 12/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 11/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 11/7/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »