Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –  Giảm trước tăng sau Biên độ 1300 – 1286 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –  Giảm trước tăng sau Biên độ 1300 – 1286 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –  Giảm trước tăng sau Biên độ 1300 – 1286 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 15/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 15/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –  Giảm trước tăng sau Biên độ 1300 – 1286 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –  Giảm trước tăng sau Biên độ 1300 – 1281 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –  Giảm trước tăng sau Biên độ 1300 – 1281 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –  Giảm trước tăng sau Biên độ 1300 – 1274 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 11/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 11/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –  Giảm trước tăng sau Biên độ 1300 – 1274 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –   Biên độ 1300 – 1274 Mức kháng cự : 1294 1296... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 10/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 10/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng –   Biên độ 1300 – 1274 Mức kháng cự : 1294 1296... Read more »