Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 22/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 22/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :    1230... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 19/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 19/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :    1230... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 19/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 19/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :    1230... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 18/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 18/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 18/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 18/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »